توصیه ما به شما

هیچ گاه به روش خانگی اقدام نکنید !!! حتی اگر گرفتگی لوله شما جزئی باشد نباید به صورت خانگی و با اسیدلوله بازکنی و چنته اقدام به بازکردن لوله کنید. به دلیل ناشی بودن و عدم تخصص شما در امر لوله بازکنی احتمال آسیب رساندن به لوله زیاد است.اسید پشت گرفتگی جمع شده و درز لوله هارا باز میکند.

تماس با ما